उच्च-रक्तचापको नियन्त्रण र रोकथाम को बारेमा

उच्च-रक्तचापको नियन्त्रण र रोकथाम को बारेमा     17910 viewed 

2022-09-28


Dr. Om Murti Anil , Heart Specialist, Nepal, Interview on High Blood Pressure

उच्च-रक्तचापको नियन्त्रण र रोकथाम को बारेमा कुरा ?

Involvement with