भिडियो न. १ : खानाबाटै कोलेस्टेरोल नियनत्रण सरल उपाए

भिडियो न. १ : खानाबाटै कोलेस्टेरोल नियनत्रण सरल उपाए     4906 viewed 

2023-02-09


Dr. Om Murti Anil, Senior Cardiologist, Nepal

शरिरमा नराम्रो कोलेस्टेरोल (Bad Cholesterol : LDL) कसरी घटाउने?

World Heart Day week, Video No. 1 How to control your Cholesterol level?

LINK........

Involvement with